Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Organisatie afdeling Slagharen

De afdeling Slagharen van het samenwerkingsverband Veld Vaart &Vecht wordt gevormd door de openbare scholen in de gemeenten Hardenberg en Coevorden én door de katholieke scholen in de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden (met uitzondering van basisschool St. Cyriacus te Hoonhorst, die deel uitmaakt van de afdeling Ommen).

De afdeling ontleent haar naam aan de vestigingsplaats van de sbo-school. Binnen de afdeling werken we namelijk samen rondom sbo-school de Vonder te Slagharen. Dat gebeurde ook al voordat in augustus 2014 Passend onderwijs werd ingevoerd. Er bestaat een lange traditie van samenwerking tussen de scholen waarbij ‘leren van elkaar’ centraal staat. Daardoor zijn de scholen in staat om bijna alle kinderen binnen de eigen school de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Met de andere afdelingen binnen het samenwerkingsverband, de afdelingen Ommen, Hardenberg en Mariënberg, wordt nauw samengewerkt. Ook hier geldt: leren van elkaar, voorkomen dat ieder bezig is hetzelfde wiel uit te vinden.

Ina Oosterhuis is coördinator van afdeling Slagharen. Voor alle vragen rond aanmelding en plaatsing van leerlingen, de samenwerking met de wijkteams en andere vragen rond Passend onderwijs kunt u contact met haar opnemen.
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06-14002251

Afdelingsbestuur
Elk van de drie deelnemende schoolbesturen is binnen het afdelingsbestuur met een afgevaardigde vertegenwoordigd.

Het afdelingsbestuur wordt gevormd door:
 • Dhr. Richard Benneker (namens Arcade)
 • Dhr. Eddy Verrips (namens Catent)
 • Mevr. Mirelle Schuurman (namens Twenterand)

Afdelingscoördinator
De afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en – uitvoering binnen de afdeling.
De afdelingscoördinator is Ina Oosterhuis (mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; telefoon: 06-14002251)

Managementteam
Alle participerende besturen zijn in het managementteam door ten minste één directeur vertegenwoordigd. Daarnaast maakt de sbo-directeur deel uit van het managementteam.
Taken van het managementteam:
 • meedenken over beleid
 • (bewaking van) uitvoering beleid
Het managementteam wordt gevormd door:
 • Nicky Haze (directeur kbs de Langewieke te Dedemsvaart)
 • Egbert Schepers (directeur De Smeltkroes te Aalden)
 • Jantien Hartkamp (directeur scholengroep Hardenberg)
 • Moniek Soppe (directeur Willibrordusschool te Coevorden)
 • Marin Belt (directeur sbo-school de Vonder te Slagharen)
Directieoverleg
Bij het directieoverleg zijn alle directeuren van de scholen van het samenwerkingsverband aanwezig.
Functie directieoverleg:
 • peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens
 • creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens
 • werkafspraken maken over de uitvoering van het beleid op schoolniveau

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de implementatie van door de afdeling ingezet beleid op hun eigen school.
Het directieoverleg komt drie keer per jaar bijeen.

Netwerk intern begeleiders
Bij dit overleg zijn alle ib’ers van het samenwerkingsverband aanwezig.
Functie overleg ib’ers:
 • peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens
 • creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens
 • praktisch vertalen van beleid samenwerkingsverband naar schoolniveau
 • middels deskundigheidsbevordering /scholing bijdragen aan de kwaliteit van de ondersteuning binnen de afdeling
 • uitwisseling van expertise; het ib-netwerk vervult een belangrijke rol ten aanzien van kennisdeling tussen de scholen

Samen met de directeur zorgt de ib’er er vervolgens dat de afdelingsafspraken binnen de school worden ingevoerd.
Het ib-netwerk komt zeven keer per jaar gedurende een dagdeel bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte ingebouwd voor intervisie. Twee bijeenkomsten zijn geheel bestemd voor uitwisseling van expertise en voor intervisie. Deze bijeenkomsten vinden in kleine groepen plaats, op de basisschool van één van de betrokken ib’ers.

Collegiale consulenten en ambulant begeleiders
Binnen de afdeling zijn collegiale consulenten (cc’ers) aangesteld die de basisscholen ondersteunen rond de begeleiding van leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften. Daarnaast zijn er vaste ambulant begeleiders (ab’ers) vanuit het speciaal onderwijs gekoppeld aan afdeling Slagharen. De scholen kunnen rechtstreeks een beroep doen op de cc’ers en ab’ers; de scholen beschikken over hun namen en contactgegevens. Wanneer een cc’er of een ab’er wordt ingezet, gebeurt dit altijd met toestemming van de ouders. De activiteiten van de cc’ers en ab’ers richten zich vooral op het adviseren en coachen van de leerkracht.

Naast de cc’ers en ab’ers is aan iedere school een orthopedagoog gekoppeld, die in dienst is van het eigen schoolbestuur. Ook de orthopedagogen werken vraaggericht.

Meer informatie vindt u op de pagina Externe expertise.

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)
Net als binnen de andere afdelingen functioneert binnen afdeling Slagharen een Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT). De CAT beslist over het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast adviseert de CAT op verzoek van de scholen in geval van complexe problematiek.