Expertise

Om de scholen te ondersteunen bij het onderwijs aan leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften zijn binnen afdeling Slagharen collegiaal consulenten (cc’ers) , ambulant begeleiders speciaal onderwijs (ab’ers) en orthopedagogen beschikbaar.

Wanneer de school de hulp van een van deze deskundigen wil inroepen gebeurt dat altijd in overleg met de ouders. Ouders geven schriftelijk toestemming voor de inzet van collegiaal consulent, ambulant begeleider en/of orthopedagoog.

Alle externe deskundigen werken vraaggestuurd en handelingsgericht. De school bepaalt welke deskundige ze wil inzetten. Bij twijfel kan afgestemd worden met de afdelingscoördinator. Cc’ers, ab’ers en orthopedagogen werken regelmatig samen rond een specifieke hulpvraag. Daarbij blijft de ib’er de rol van regisseur houden.
Cc’ers, ab’ers en orthopedagogen hebben enkele keren per jaar een gezamenlijk werkoverleg.

Collegiaal consulenten
De collegiaal consulenten (cc’ers) zijn werkzaam op één van de scholen binnen de afdeling en zijn één of enkele dagdelen per week beschikbaar voor vragen vanuit de scholen. De collegiale consulenten hebben een brede expertise waar het gaat om de begeleiding van kinderen met aanvulende onderwijsbehoeften en zijn allen geschoold als beedcoach (video-interactie-bgeleiding). Daarnaast is binnen het team van cc’ers specifieke expertise beschikbaar op met name het gebied van spraak-taalontwikkeling, taal-lezen (waaronder dyslexie) leer- en gedragsproblemen, moeilijk lerende kinderen, hoogbegaafdheid. De cc’ers zijn gecertificeerd beeldcoach.

De cc’ers zijn:

Ambulante begeleiders
Er zijn vaste ambulant begeleiders (ab’ers) vanuit het speciaal onderwijs gekoppeld aan afdeling Slagharen met expertise op het gebied van gedrag, van zeer moeilijk lerende kinderen en van kinderen met aanvullende onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijk-motorische problematiek.

Alle scholen kunnen rechtstreeks een beroep doen op de ab’ers. De ab’ers werken op een vergelijkbare manier als de cc’ers.

Voor de volledigheid het volgende:

Voor ieder type speciaal onderwijs is er één ab’er eerste aanspreekpunt / contactpersoon.

De contactpersonen zijn:
Orthopedagogen
Aan iedere school is een orthopedagoog verbonden die in dienst is van het eigen schoolbestuur.

Dit zijn:
Andere externe deskundigen
Naast de hierboven genoemde specialismen kunnen de scholen onder meer een beroep doen op de expertise van:

Alle scholen beschikken over de contactgegevens van alle bovengenoemde externe deskundigen en instanties.